Leveringsvoorwaarden


Leveringsvoorwaarden zakelijke marktLevreingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van FP Computers VOF
Handelend onder de naam VOF FP Computers
Gevestigd Richterslaan 177, 3431 AJ Nieuwegein

 

Artikel 1: toepasselijkheid

1. Op alle door en/of aan FP Computers VOF gedane aanbiedingen, alle met FP Computers VOF gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met FP Computers VOF, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door FP Computers VOF aan wederpartij.

Artikel 2: offertes

1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle door FP Computers VOF aan wederpartij gedane aanbiedingen vrijblijvend. Aanvaardingen dienen schriftelijk te geschieden.

2. Gegevens door FP Computers VOF verstrekt in de vorm van drukwerken, brochures etc. zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht van FP Computers VOF en gelden niet als offerte.

Artikel 3: overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand door verzending van de schriftelijke bevestiging door FP Computers VOF aan wederpartij dat de opdracht aanvaard is. Bij gebreke van schriftelijke bevestiging, blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoering geven door FP Computers VOF aan de gegeven opdracht.

2. Schriftelijke bevestigingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel kunnen slechts rechtsgeldig geschieden door een statutair bevoegde vertegenwoordiger van FP Computers VOF, dan wel door de daartoe bijzonder gevolmachtigde.

Artikel 4: prijzen en tarieven

1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie. Alle prijzen zijn franco huis ( delivered duty paid), tenzij anders is overeengekomen.

2. Bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de wederpartij.

3. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, is FP Computers VOF gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, e.e.a. voor zover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor FP Computers VOF al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

4. Prijsverhoging gegrond op een van de voorgaande leden geeft wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Bij levering in termijnen is FP Computers VOF gerechtigd in termijnen te factureren. Elke van FP Computers VOF uitgaande termijnfactuur zal op basis van de gewijzigde prijsbepalende factoren worden aangepast.

Artikel 5: facturering

1. Facturering geschiedt tegen de geldende prijzen op moment van ontvangst van bestelling, verminderd met een eventuele door FP Computers VOF schriftelijk vastgestelde korting.

2. In geval van overeenkomsten voor uit te voeren werkzaamheden en/of te leveren diensten waarvoor een vaste prijs geldt, geschied facturering en betaling in termijnen zoals is vastgelegd in de betreffende overeenkomst. De vastgestelde termijnen worden in rekening gebracht op basis van de te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten, vermeerderd met voor rekening en risico van wederpartij komende kosten, tenzij partijen overeenkomen om aan het einde van de opdracht tot afrekening over te gaan.

3. Voor opdrachten op basis van een uurtarief wordt dagelijks een factuur aan wederpartij gezonden.

4. Op orders met een totaal netto orderbedrag exclusief BTW van minder dan € 500,00, worden administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 6: betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van de door FP Computers VOF te leveren producten te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In dat geval geldt er een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.

2. Wederpartij is niet gerechtigd tot korting of schuldvergelijking, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk door FP Computers VOF is toegestaan.

3. FP Computers VOF is altijd gerechtigd om een, naar haar oordeel voldoende, zekerheid van wederpartij te verlangen tot nakoming van de betalingsverplichting alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Indien en zolang wederpartij in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is FP Computers VOF gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten c.q. de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op schadevergoeding.

4. Indien volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan, is wederpartij, zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in gebreke en is hij vanaf de factuurdatum aan FP Computers VOF een rente verschuldigd gelijk aan het percentage van de wettelijke rente verhoogd met 4% over het totaal nog openstaande bedrag, onverminderd de overige aan FP Computers VOF toekomende rechten.

5. Wanneer FP Computers VOF een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend voor rekening van wederpartij. Voor de buitengerechtelijke kosten is wederpartij minimaal 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de reeds verschuldigde renten, aan FP Computers VOF verschuldigd, meteen absoluut minimum van € 150,00 exclusief BTW.

Artikel 7: risico-overgang

Het risico van de door FP Computers VOF aan wederpartij respectievelijk bij wederpartij te leveren respectievelijk te plaatsen zaken, gaat op wederpartij over op het moment dat de zaken het bedrijfspand/magazijn waar de zaken zijn opgeslagen, hebben verlaten.

Artikel 8: eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

1. Alle door FP Computers VOF aan wederpartij te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van FP Computers VOF totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens FP Computers VOF ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige levernaties, ter zake door FP Computers VOF verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van FP Computers VOF jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens FP Computers VOF, heeft voldaan. Op alle door FP Computers VOF geleverde goederen behoudt zij nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voor zover de wet zulks toelaat.

2. Voor zover de eigendommen van FP Computers VOF door zaaks vorming verloren mochten gaan, geeft wederpartij reeds nu voor alsdan de zaken waarin de door FP Computers VOF geleverde zaken zijn verwerkt in stil pandrecht aan FP Computers VOF, ten belope van de vorderingen die FP Computers VOF, uit welken hoofde ook, op wederpartij mochten hebben.

3. Wederpartij is verplicht om FP Computers VOF onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken op of pogingen van derden om de zaken, die eigendom zijn van FP Computers VOF, in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te verhalen. Wederpartij is gehouden om enerzijds alles te doen om eigendom – of vorderingsrechten van FP Computers VOF te beschermen.

4. Bij niet-nakoming door wederpartij van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen c.q. bij overtreding van het bepaalde in lid 3, is FP Computers VOF gerechtigd om na ingebrekestelling, doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins – nog – eigendom zijn van FP Computers VOF, terug te nemen. Wederpartij is gehouden om FP Computers VOF de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als eigendom van FP Computers VOF te identificeren, en verleent FP Computers VOF reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te – laten – betreden teneinde de zaken terug te nemen.

5. Tot op het tijdstip waarop wederpartij aan zijn betaling – en overige verplichtingen jegens FP Computers VOF heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om zonder toestemming van FP Computers VOF te beschikken en gebruik te maken van de door FP Computers VOF opgestelde programma’s en andere uitkomsten van de door FP Computers VOF verrichte werkzaamheden, en behoud FP Computers VOF zich het recht voor om reeds opgeleverde programmatuur te blokkeren, zodat deze niet kan worden gebruikt.

6. Indien wederpartij jegens FP Computers VOF in gebreke is, zal hij gehouden zijn om binnen 48 uur nadat hij daartoe schriftelijk door FP Computers VOF is gesommeerd, de programma’s en andere uitkomsten van de werkzaamheden van FP Computers VOF aan FP Computers VOF ter hand te stellen, bij gebrek waarvan hij een direct opeisbare boete van € 1.000,00 verbeurt voor iedere dag dat wederpartij hiermede in gebreke blijft en/of van de programma’s n andere uitkomsten gebruik blijft maken.

7. FP Computers VOF behoud zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken voor.

8. Wederpartij zal zich onthouden van het verhuren van software en deze niet in bruikleen afstaan noch de software kopiëren, veranderen of reproduceren. Wederpartij zal een zelfde verplichting aan tussenpersonen en afnemers opleggen.

Artikel 9: nakoming op afroep

1. Indien levering op afroep is overeengekomen, is FP Computers VOF na 3 maanden gerechtigd de wederpartij schriftelijk te sommeren binnen 8 dagen een termijn te noemen, waarbinnen alle goederen worden afgenomen, waarbij voor afname een uiterste termijn van 2 maanden na datum sommatie in acht dient te worden genomen. Bij gebreke van het noemen van een termijn is FP Computers VOF gerechtigd tot levering en facturering der goederen over te gaan.

2. Mocht wederpartij niet binnen de overeengekomen of op grond van de in het vorige lid bepaalde termijn de goederen afnemen of kan levering niet mogelijk zijn, dan is FP Computers VOF gerechtigd 0,8% van de factuurwaarde van de opgeslagen goederen per maand aan opslagkosten in rekening te brengen.

Artikel 10: leveren, montage, configureren en installatie

1. Wederpartij is verplicht de door FP Computers VOF aan hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen.

2. Levering van zaken geschiedt af fabriek of af bedrijf/magazijn van FP Computers VOF danwel van derden, verpakt in dozen en zijn exclusief installatie – en begeleidingskosten.

3. FP Computers VOF is gerechtigd bestellingen niet te honoreren wegens overschrijding van de betalingstermijn, of omdat ongebruikelijk grote aantallen producten worden besteld of onredelijke levertijden worden verlangd of omdat naar het oordeel van FP Computers VOF het betalingsbedrag van wederpartij hiertoe aanleiding geeft.

4. Indien FP Computers VOF wederpartij heeft medegedeeld dat de zaken ter afhaling of voor transport gereedstaan en wederpartij weigert de zaken op te halen of af te nemen, gaat het risico voor de zaken op dat moment op wederpartij over. De kosten van opslag zijn alsdan voor wederpartij.

5. Opgegeven levering – en/of installatietermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop FP Computers VOF de overeen gekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is mede vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op) levering zal plaatsvinden na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien een dergelijke wijziging van de omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan plaatsvindt, waardoor vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op) levering dienovereenkomstig verschoven.

6. De levertijd gaat eerst in nadat de overeenkomst tot stand gekomen is, alle voor de aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens in bezit van FP Computers VOF zijn en een eventuele betaling, voor zover deze bij het sluiten van de overeenkomst behoort te geschieden, is verricht.

7. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is FP Computers VOF gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren uit te stellen, totdat wederpartij voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake die voorafgaande fase heeft voldaan.

8. Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle – en/of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van FP Computers VOF, worden de werkzaamheden geacht door wederpartij te zijn aanvaard.

9. Slechts indien een (op) leveringstermijn uitdrukkelijk schriftelijk als bindend is overeengekomen, is wederpartij gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, indien FP Computers VOF niet binnen deze termijn de zaken heeft geleverd c.q. de installatie heeft opgeleverd, doch niet dan nadat wederpartij FP Computers VOF per aangetekend schrijven nog een redelijke termijn van minstens 14 dagen heeft gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

10. Ingeval wederpartij met toestemming van FP Computers VOF na aflevering van de zaken, deze zaken terugstuurt voor een creditering, zal wederpartij aan FP Computers VOF een vergoeding betalen van tien procent (10%) van de prijs waarvoor de zaken aan wederpartij zijn verkocht, of, welk bedrag het laagste is, van de prijs van de zaken op het moment van terugsturen. Retourzendingen zullen alleen worden geaccepteerd indien de zaken zijn voorzien van een door FP Computers VOF voor dit doel verstrekt RDA-nummer. Niet van een zodanig RDA-nummer voorziene zaken zullen door FP Computers VOF op kosten van wederpartij worden teruggestuurd.

11. Wederpartij is persoonlijk verantwoordelijk voor uitspraken betreffende levertijden, aantallen, speciale aanpassingen, aansluitmogelijkheden en geschiktheid van de producten voor bepaalde toepassingen, tenzij een en ander uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd door FP Computers VOF.

12. Indien levering onder rembours geschiedt op uitdrukkelijk verzoek van wederpartij, komen de rembourskosten volledig ten laste van wederpartij.

13. Wederpartij kan geen aanspraken maken op support, service en/of onderhoud van FP Computers VOF in welke vorm dan ook, tenzij wederpartij hiertoe overeenkomstige service – en/of support overeenkomst(en) met FP Computers VOF heeft afgesloten.

14. Wederpartij kan geen aanspraken maken op support, service en/of onderhoud van FP Computers VOF in welke vorm dan ook, voor producten welke niet opgenomen zijn in het laatst bekende productoverzicht van FP Computers VOF, of voor producten die niet door FP Computers VOF zijn geleverd.

Artikel 11: uitvoering werkzaamheden

1. De werktijden van de medewerkers van FP Computers VOF zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij wederpartij geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 8.30 en 17.30 uur.

2. Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats en de werktijd waarop de werkzaamheden voor het uitvoeren van de opdracht verricht worden, steeds door FP Computers VOF bepaald.

3. Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in lid 2 genoemde plaats steeds door wederpartij worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door FP Computers VOF wordt bepaald.

4. Bij opdrachten op basis van uurtarief kan in onderling overleg ook buiten de in lid 1 vermelde werktijden door personeel van FP Computers VOF worden gewerkt. In dat geval wordt het uurtarief met de navolgende tarieven verhoogd:

a. met 25% voor overuren op werkdagen
b. met 50% voor overuren op zater – zon en feestdagen

5. De door medewerkers van FP Computers VOF bij de uitvoering van de opdracht gemaakte reis – en verblijfskosten komen voor rekening van wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel12: Medewerking opdrachtgever

1. Wederpartij zal FP Computers VOF steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke FP Computers VOF noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

2. Wederpartij zal zelfstandig optreden en niet als vertegenwoordiger of agent van FP Computers VOF. In het bijzonder is wederpartij niet gemachtigd om op enigerlei wijze garanties te geven of andere verplichtingen aan te gaan uit naam van FP Computers VOF, tenzij hij daartoe uit hoofde van enige overeenkomst is verplicht of uitdrukkelijk gerechtigd.

3. Indien is overeengekomen dat wederpartij aan FP Computers VOF apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedrager zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die FP Computers VOF aan wederpartij ter kennis brengt.

4. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de ruimte waar FP Computers VOF haar werkzaamheden verricht, waar de controle – of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de (op)geleverde zaken, waarop garantieverplichtingen betrekking hebben, zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door FP Computers VOF te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom – en watertoevoer en andere omgevingseisen, en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.

Artikel 13: meerwerk en wijzigingen

1. Hoewel een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zal overwegen, is FP Computers VOF tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

2. In geval van een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of extra leveringen door FP Computers VOF zullen die door FP Computers VOF steeds volgens de dan geldende tarieven aan wederpartij in rekening worden gebracht. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen leidt tot minderwerk en/of minderleveringen, kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch FP Computers VOF behoud zich het recht voor om wederpartij de door FP Computers VOF reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparaten, alsmede gederfde winst, in rekening te brengen.

3. Indien een overeengekomen wijziging of aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en leveringen leidt tot meerwerk, zal zulks in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan wederpartij worden gemeld, en in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. Wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, indien wederpartij zich daar niet binnen 5 werkdagen, na schriftelijke kennisgeving daarvan door FP Computers VOF, schriftelijk tegen heeft verzet.

4. Het ontstaan van meerwerk geeft wederpartij niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

5. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan: wijzigingen van de (systeem -) specificaties nadat deze door wederpartij zijn goedgekeurd en de gevolgen van wijzigingen in de specificaties.

Artikel14: Tussentijdse beëindiging, opschorting, duurovereenkomsten

1. Voor overeenkomsten voor opdrachten op basis van nacalculatie geldt zowel voor wederpartij als voor FP Computers VOF een opzegtermijn van een maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Voor overeenkomsten voor opdrachten met een vaste prijs en een vaste leverdatum kan de overeenkomst tussentijds schriftelijk door zowel wederpartij als FP Computers VOF beëindigd worden, onder de voorwaarde dat de wederpartij aan FP Computers VOF 15% verschuldigd is van het nog niet in rekening gebrachte deel van de totale contractwaarde, met een minimum van 25% van de totale contractwaarde, ook indien nog niet aan de uitvoering van de opdracht is begonnen. Betalingsverplichtingen welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of tijdvakken, welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven onverminderd in stand.

3. Wederpartij is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te laten schorten tot ten hoogste 6 maanden na de oorspronkelijk overeengekomen expiratiedatum, mits tussen wederpartij en FP Computers VOF schriftelijk overeenstemming is bereikt omtrent de financiële vergoeding door wederpartij aan FP Computers VOF ter zake van de opschorting.

4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, geldt een overeenkomst die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een eenmalige levering (al dan niet in gedeelten) voorziet, doch voorziet in het door FP Computers VOF periodiek anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, een zodanige overeenkomst voor de uitdrukkelijk overeengekomen periode of, bij gebreke daarvan, voor een jaar.

Artikel 15: ontbinding

Indien:

a. Wederpartij enige op hem rustende verplichting jegens FP Computers VOF niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
b. Wederpartij failliet verklaard wordt, een verzoek daartoe ingediend is, of in surseance van betaling verkeerd;
c. Op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;
d. De wederpartij krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is;
e. Wederpartij ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
f. wederpartij overgaat tot staking of daartoe is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf en wederpartij nog niet aan al zijn verplichtingen jegens FP Computers VOF heeft voldaan, heeft FP Computers VOF het recht door het enkel plaatsvinden van een der vermeldde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als eigendom van FP Computers VOF terug te vorderen op wijze als bepaald in artikel 8 lid 5, hetzij enig bedrag, door wederpartij aan FP Computers VOF verschuldigd, in zijn geheel op te eisen.
Daarnaast heeft FP Computers VOF het recht om van wederpartij vergoeding te vorderen van alle kosten, schaden en interessen daarmee verband houdend.

Artikel 16: garantie

1. Er wordt door FP Computers VOF geen garantie verstrekt op geleverde producten en diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke garantie is verstrekt.

2. De in het vorige lid genoemde garantieverplichting vervalt indien wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten, of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of op, naar het oordeel van FP Computers VOF, onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

3. De garantie geldt niet indien en zolang wederpartij niet tijdig aan zijn contractuele verplichtingen jegens FP Computers VOF voldoet. Nadien herleeft de garantie met terugwerkende kracht.

4. Behoudens de verleende garantie geldt voor FP Computers VOF geen andere verplichting, uitdrukkelijk of stilzwijgend tot reparatie, vervanging of schadevergoeding.

Artikel 17: reclame

1. Reclames ter zake van gebreken aan geleverde en/of geïnstalleerde zaken, ter zake verleende diensten en ter zake factuurbedragen, dienen schriftelijk bij FP Computers VOF te worden ingediend en wel binnen 5 dagen nadat deze gebreken aan het licht zij gekomen, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.

2. Bewijs van de tijdige indiening alsmede van de juistheid van de reclame rust op wederpartij.

3. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van nummer en datum van de factuur waarop de betreffende zaken c.q. verleende diensten aan wederpartij in rekening zijn gebracht.

4. Te laat of onjuist ingediende reclames worden niet in behandeling genomen, en wederpartij wordt alsdan geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

5. FP Computers VOF is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen als wederpartij op het ogenblik van het indienen van zijn reclame aan al zijn bestaande verplichtingen jegens FP Computers VOF heeft voldaan.

6. In geval van reclame is wederpartij niet gerechtigd om de voldoening aan zijn verplichtingen jegens FP Computers VOF op te schorten.

7. Indien een reclame door FP Computers VOF gegrond bevonden wordt, zal FP Computers VOF handelen zoals bepaald in de bijzondere bepalingen omtrent de garantie.

8. Ten aanzien van reclames wordt iedere deelleverantie als een afzonderlijke leverantie beschouwd.

9. Wederpartij is niet gerechtigd om de aan hem geleverde c.q. bij hem geïnstalleerde zaken aan FP Computers VOF te retourneren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FP Computers VOF. Zaken zonder het door FP Computers VOF toegekende RDA-nummer mogen niet worden geretourneerd. De onder een RDA-nummer te verzenden zaken zijn volledig voor rekening en risico van wederpartij en dienen in originele verpakking zonder verbroken zegels franco aangeleverd te worden aan FP Computers VOF.

10. Wederpartij is verplicht op straffe van verval van zijn reclamerecht, de producten onverwijld na aflevering zorgvuldig op gebreken te onderzoeken, met dien verstande dat van de verzegelde producten de zegel niet mag worden verbroken.

Artikel 18: overmacht

1. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van bij FP Computers VOF in dienst zijnde personen van wiens dienst FP Computers VOF gebruik maakt, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks bij betrokken is, brand of andere vernietigingen in het bedrijf van FP Computers VOF, geheel of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk in machines en/of gereedschappen van FP Computers VOF of andere storingen in het bedrijf van FP Computers VOF of in het bedrijf van leveranciers van FP Computers VOF.

2. In geval van overmacht – ook al was de overmacht opleverende omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst (te) voorzien – waardoor FP Computers VOF tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen, is FP Computers VOF gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat FP Computers VOF in dat geval tot enige schadevergoeding of boete jegens wederpartij gehouden zal zijn. Wederpartij is alsdan niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

3. Indien de overmacht 6 maanden heeft geduurd of indien vaststaat dat de overmacht langer dan 6 maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn.

4. Indien FP Computers VOF bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient wederpartij deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 19: aansprakelijkheid

1. FP Computers VOF is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door opzet van een ondergeschikte of bij de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derde, ter zake waarvan FP Computers VOF een verwijt valt te maken, danwel schade ontstaan door hulpzaken, door gebreken aan geleverde producten of diensten, of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van door FP Computers VOF te leveren of geleverde programmatuur en documentatie en/of diensten. FP Computers VOF is met name niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens, en andere informatiedragers van wederpartij, daar deze immer wordt geacht kopieën te hebben gemaakt van de originelen.

2. De aansprakelijkheid van FP Computers VOF is te allen tijde beperkt tot het door FP Computers VOF met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid van FP Computers VOF beperkt tot de factuurwaarde exclusief BTW.

3. Wederpartij vrijwaart FP Computers VOF en haar ondergeschikten voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke is veroorzaakt door het gebruik van door FP Computers VOF (op) geleverde diensten en producten. Tevens vrijwaart wederpartij FP Computers VOF voor aanspraken door derden die in opdracht van wederpartij werkzaamheden verrichten ten behoeve van projecten en/of diensten. FP Computers VOF is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten ven wederpartij of door wederpartij bij het project betrokken derden.

4. Alle risico’s en aansprakelijkheden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door FP Computers VOF ten behoeve van wederpartij verrichte diensten en geleverde zaken, worden geacht op wederpartij te zijn overgegaan op het tijdstip van ontvangst of op het tijdstip waarop de overeenkomst met wederpartij ingevolge deze voorwaarden is geëindigd en ontbonden.

5. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interesse, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

Artikel 20: geheimhouding

1. FP Computers VOF zal zodanige maatregelen nemen dat alle aan FP Computers VOF door wederpartij ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen zullen worden gebruikt door FP Computers VOF voor de verwezenlijking van de opdracht. FP Computers VOF zal deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van wederpartij niet aan derden kenbaar maken.

2. FP Computers VOF zal redelijke aanwijzingen van wederpartij omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.

3. Indien FP Computers VOF zich verbindt om gegevens, door wederpartij aan FP Computers VOF verstrekt, met behulp van haar eigen apparatuur te verwerken, staat wederpartij ervoor in dat de documentatie die FP Computers VOF in dat kader aan wederpartij zal verstrekken teneinde wederpartij in staat te stellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze aan FP Computers VOF ter verwerking aan te bieden, alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder schriftelijke toestemming van FP Computers VOF aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

Artikel 21: intellectueel eigendom

1. Alle beeld -, geluids – en informatiedragers of andere hulpmiddelen en ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven eigendom van FP Computers VOF en slechts ter beschikking van FP Computers VOF. Wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproductie in welke zin dan ook is verboden.

Artikel 22: non-concurrentiebeding

1. Het is wederpartij verboden om binnen 6 maanden na beëindiging van de opdracht en/of de overeenkomst met FP Computers VOF, een overeenkomst met door FP Computers VOF ter beschikking gestelde medewerkers en/of medewerkers van FP Computers VOF aan te gaan, of deze medewerkers op enigerlei andere wijze voor hem werkzaam te doen zijn, zulks direct of indirect, al dan niet tegen betaling, tenzij FP Computers VOF daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

2. Voor iedere overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt wederpartij aan FP Computers VOF een boete, welke overeenkomt met het bedrag gelijk aan het tijdstip bij FP Computers VOF geldende hoogste uurtarief vermenigvuldigd met het getal 1040 (zijnde 26 weken van 40 uur per week).

Artikel 23: toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

3. De bepalingen van het VN Koopverdrag (C.I.S.G.), gesloten te Wenen, 11 april 1980, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

4. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de plaats onzer vestiging zal gelden.